Tlačové centrum

Podmienky používania — ZF Tlačové oddelenie

Rozsah pôsobnosti, definície pojmov

Tieto podmienky používania (ďalej len „Dohoda‟) upravujú vzťah medzi

ZF Friedrichshafen AG

Corporate Headquarters / ZF Forum

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Nemecko

(ďalej len „ZF‟) a používateľmi (ďalej len „Používatelia‟) ZF tlačového oddelenia (ďalej len „Tlačové oddelenie‟) v súvislosti so stiahnutím obsahu textu, videa, audia a fotografií dostupných v Tlačovom oddelení (ďalej len „Obsah‟).

Vo vzťahu medzi ZF a Používateľmi sa bude výhradne používať znenie tejto Dohody platné v čase stiahnutia Obsahu Používateľom.

Zmeny a doplnenia Dohody

Zmeny a doplnenia tejto Dohody sú oznamované Používateľovi formou zverejnenia na tejto webovej stránke.

Používanie Tlačového oddelenia

Používanie Tlačového oddelenia a stiahnutie Obsahu je možné bez registrácie. Použitie je bezplatné.

Udelenie práv a obmedzenia použitia

ZF udeľuje Používateľom nevýhradné, neprenosné a nesublicencovateľné právo – odvolateľné kedykoľvek a územne neobmedzené – na používanie Obsahu pre redakčné účely v tlačových a online médiách.

Obsah nachádzajúci sa v Tlačovom oddelení je určený na používanie novinármi, blogermi a zamestnancami mediálnych spoločností ako podklad pre redakčné spravodajstvo. Redakčné spravodajstvo existuje za normálnych okolností, ak sa Obsah používa v súvislosti s novinami, časopismi, školskými učebnicami, populárno-náučnými knihami, blogmi a spravodajskými reláciami bez toho, aby bolo ovplyvňované súkromnými alebo obchodnými záujmami tretích strán. Akékoľvek komerčné používanie vrátane, ale nie iba na propagačné účely, nie je dovolené.

Akékoľvek úpravy Obsahu nie sú dovolené

Šírenie Obsahu k neoprávneným tretím stranám nie je dovolené.

Akékoľvek použitie, ktoré nie je dovolené podľa tejto Dohody, môže byť výnimočne povolené ZF. V tomto prípade, prosím, pošlite e-mail vrátane opisu zamýšľaného použitia na nasledujúcu adresu: presse@zf.com.

Pri používaní Obsahu, práva na meno a práva k ochranným známkam, ako aj všetky majetkové práva ZF a jej koncernových spoločností a iných tretích strán nesmú byť porušené v rozsahu, v ktorom sú tieto práva ovplyvnené získaným Obsahom.

V rozsahu, výslovne uvedenom, bude Obsah nachádzajúci sa v Tlačovom oddelení používaný s odkazom na uvedený zdroj.

Udelením práva na použitie nevznikajú žiadne ďalšie práva. ZF môže obmedziť alebo ukončiť používanie Tlačového oddelenia kedykoľvek a bez udania dôvodov.

Používateľ súhlasí s tým, že nespôsobí žiadne nesprávne používanie Tlačového oddelenia vrátane, ale nie iba na obídenie akýchkoľvek bezpečnostných opatrení, a nepoužije akékoľvek vybavenie alebo aplikácie, ktoré vedú alebo môžu viesť k poškodeniu zariadenia alebo zlyhaniu Tlačového oddelenia vrátane, ale nie iba na zmeny hmotnej alebo logickej štruktúry serverov alebo siete ZF alebo jej poskytovateľov služieb alebo iných sietí, a neintegruje Tlačové oddelenie alebo jeho časť do iných webových stránok, ani pre súkromné ani pre komerčné používanie, a nebude používať Tlačové oddelenie pre komerčné účely.

Obmedzenie zodpovednosti a rozsahu používania Tlačového oddelenia

Informácie, vyhlásenia a Obsah, nachádzajúce sa v Tlačovom oddelení, boli starostlivo preskúmané a zostavované. Avšak ZF nezodpovedá za prípadné chyby či nepresnosti alebo za úplnosť, presnosť a aktuálnosť Obsahu.

Nemožno totiž vylúčiť, že sa pri používaní Tlačového oddelenia môžu vyskytnúť technické poruchy, napríklad oneskorenie pri sťahovaní alebo nemožnosť stiahnutia Obsahu. ZF neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody na strane Používateľov vrátane, ale nie iba za také škody, ktoré vyplývajú z chýb, oneskorení alebo prerušení pri prenose, v prípade zlyhania technického zariadenia a Tlačového oddelenia, nesprávneho Obsahu, straty alebo vymazania dát, vírusov alebo iným spôsobom. Toto sa neuplatňuje na nároky na náhradu škody Používateľa pri ujme na živote, tele alebo zdraví alebo porušení podstatných zmluvných povinností (zásadné povinnosti), ako aj zodpovednosti za ďalšiu škodu, ktorá je založená na nesprávnom konaní alebo hrubej nedbanlivosti zo strany ZF, jej právnych zástupcov alebo poverených zástupcov.

Podstatné zmluvné povinnosti sú tie, ktorých splnenie je potrebné na dosiahnutie účelu tejto Dohody. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, prijíma ZF zodpovednosť iba za predvídateľné škody typické pre zmluvu, pokiaľ boli spôsobené bežnou nedbanlivosťou, ak sa to netýka nárokov na náhradu škody Používateľa, vyplývajúcich z ujmy na živote, tele alebo zdraví.

Ustanovenia Zákona o ručení za výrobok zostávajú nedotknuté.

Informácie o spracovaní dát

Pre všetky informácie o zbere, spracovaní a používaní dát, sa prosím obráťte na Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre Tlačové oddelenie, ktoré je prístupné vo forme pre tlač kedykoľvek cez „Prehlásenie o ochrane osobných údajov‟.

Záverečné ustanovenia

Užívací vzťah medzi ZF a Používateľom sa riadi zákonmi Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách pre medzinárodný predaj tovaru.

Možná neúčinnosť podmienky, ktorá je predmetom tejto zmluvy, nemá vplyv na platnosť samotnej Dohody. Neplatná podmienka bude v tomto prípade nahradená zákonnými ustanoveniami, v dostupnom rozsahu. Avšak ak to predstavuje neprimeranú tvrdosť pre jednu zo zmluvných strán, Dohoda sa stane neplatnou v celom rozsahu.

Používateľ týmto výslovne potvrdzuje, že si pred prevzatím prečítal a prijal ustanovenia tejto Dohody.

ZF si vyhradzuje právo previesť túto Dohodu na inú stranu bez súhlasu Používateľa, za predpokladu, že táto strana sa zaväzuje, že bude viazaná ustanoveniami Dohody.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto podmienok používania, prosím, kontaktujte:

ZF Friedrichshafen AG

Corporate Headquarters / ZF Forum

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Nemecko

vagreargfreivpr@ms.pbz