Centrum prasowe

Warunki użytkowania — sekcja prasowa ZF

Zakres i definicje terminów

Niniejsze warunki użytkowania (dalej zwane „Umową”) regulują stosunki między spółką

ZF Friedrichshafen AG

Siedziba główna / ZF Forum

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Niemcy

(dalej określanej jako „ZF”) i użytkownikami (dalej określanymi jako „Użytkownicy”) sekcji prasowej ZF (dalej określanej jako „Sekcja prasowa”), związane z pobieraniem tekstu, filmów wideo i dźwięku audio oraz materiałów zdjęciowych dostępnych w Sekcji prasowej (dalej określanych jako „Treść”).

W stosunkach między ZF i Użytkownikami zastosowanie ma wyłącznie wersja niniejszej Umowy obowiązująca w momencie pobrania Treści przez Użytkownika.

Zmiany w Umowie

Użytkownik informowany jest o zmianach w Umowie poprzez ich opublikowanie w witrynie.

Korzystanie z Sekcji prasowej

Korzystanie z Sekcji prasowej i pobieranie Treści jest możliwe bez rejestracji. Korzystanie jest bezpłatne.

Udzielenie uprawnień i ograniczenia korzystania

ZF udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieograniczonej geograficznie licencji bez prawa udzielania sublicencji, z możliwością cofnięcia w dowolnym momencie, na korzystanie z Treści do celów redakcyjnych w mediach drukowanych i internetowych.

Treści udostępniane w Sekcji prasowej przeznaczone są dla dziennikarzy, blogerów i pracowników środków przekazu jako źródła do materiałów edytorskich. Materiały edytorskie polegają zwykle na wykorzystaniu Treści w prasie codziennej, czasopismach, podręcznikach, literaturze faktu, blogach i programach informacyjnych bez oddziaływania interesów prywatnych i biznesowych osób trzecich. Wszelkie zastosowanie komercyjne, między innymi w celach promocyjnych, jest niedozwolone.

Niedozwolona jest jakakolwiek edycja Treści

oraz ich rozpowszechnianie wśród nieupoważnionych osób trzecich.

ZF może wyjątkowo zezwolić na korzystanie z Treści w sposób niedopuszczony niniejszą Umową. W tym przypadku należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając następującego adresu: presse@zf.com.

Użytkownikom korzystającym z Treści nie wolno naruszać praw do firmy i znaku towarowego oraz innych praw własności należących do ZF, spółek z jej grupy i innych osób trzecich, w zakresie w jakim pobrana Treść na wpływ na te prawa.

W wyraźnie zaznaczonym zakresie korzystanie z Treści udostępnianej w Sekcji prasowej uzależnione jest od podania wskazanego źródła.

Udzielenie prawa do korzystania z Treści nie uzasadnia istnienia żadnych innych praw. Firma ZF może w dowolnym momencie ograniczyć lub zakończyć możliwość użytkowania Sekcji prasowej bez podawania przyczyn.

Użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie z Sekcji prasowej w sposób niewłaściwy, w tym między innymi poprzez obchodzenie zabezpieczeń oraz niekorzystanie ze sprzętu lub aplikacji, które prowadzą lub mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub nieprawidłowego działania Sekcji prasowej, w tym między innymi zmian w fizycznej lub logicznej strukturze serwerów lub sieci ZF lub jej dostawców usług albo innych sieci, jak również niewłączanie Sekcji prasowej w całości lub części do innych witryn, zarówno do użytku prywatnego jak i komercyjnego, oraz niekorzystanie z Sekcji prasowej w celach komercyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności i zakresu korzystania z Sekcji prasowej

Informacje, oświadczenia i Treści zawarte w Sekcji prasowej zostały opracowane i zebrane z dużą starannością. Firma ZF nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie błędy lub nieścisłości lub też za kompletność, dokładność i ważność Treści.

Nie można wykluczyć, że przy korzystaniu z Sekcji prasowej mogą wystąpić zakłócenia techniczne, na przykład opóźnienie w pobraniu lub niemożność pobrania Treści. W szczególności firma ZF nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikowe poniesione przez Użytkowników, w tym między innymi, ale bez ograniczenia do uszkodzeń wynikających z błędów, opóźnień lub przerw w transmisji, w przypadku awarii sprzętu technicznego oraz Sekcji prasowej, błędnych Treści, utraty lub usunięcia danych, wirusów lub innych. Powyższe nie dotyczy roszczeń Użytkownika wynikłych z utraty życia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań podstawowych), a także odpowiedzialności za inne szkody wynikłe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ZF, jej przedstawicieli prawnych lub osób działających w jej imieniu.

Istotne zobowiązania umowne są zobowiązaniami, których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia celu Umowy. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych ZF przyjmuje odpowiedzialność tylko za przewidywalne szkody typowe dla danej umowy, jeśli wynikły one z niedbalstwa; nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych Użytkownika wynikłych z utraty życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Postanowienia niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt stosuje się bez zmian.

Informacje o przetwarzaniu danych

Wszystkie informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych zawarte zostały w Oświadczeniu o prywatności danych dotyczącym Sekcji prasowej, które jest dostępne do wydruku w dowolnym momencie za pośrednictwem łącza „Data Privacy Statement”.

Postanowienia końcowe

W stosunkach między ZF i Użytkownikiem zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Ewentualna bezskuteczność jednego z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność Umowy jako całości. Nieważne postanowienie zostanie w takim przypadku zastąpione przez postanowienia ustawowe w dopuszczalnym i możliwym zakresie. Jeżeli jednak okaże się to nadmiernym utrudnieniem dla jednej ze stron, cała Umowa zostanie unieważniona.

Użytkownik wyraźnie potwierdza, że przed pobraniem Treści przeczytał postanowienia niniejszej Umowy i zaakceptował je.

ZF zastrzega sobie prawo cesji niniejszej Umowy na inną osobę bez zgody Użytkownika, pod warunkiem wyrażenia przez nią zgody na związanie postanowieniami Umowy.

Kontakt

W przypadku wszelkich pytań lub uwag dotyczących niniejszych warunków użytkowania prosimy o kontakt:

ZF Friedrichshafen AG

Siedziba główna / ZF Forum

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Niemcy

vagreargfreivpr@ms.pbz