Tiskové centrum

Podmínky užívání - ZF tisková sekce

Rozsah, definice podmínek

Podmínky užívání (dál jen „dohoda“) upravují vztah mezi společností

ZF Friedrichshafen AG

Corporate Headquarters / ZF Forum

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Německo

(dále jen „ZF“) a uživateli (dále jen „uživatelé“) ZF tiskové sekce (dále jen „tisková sekce“) v souvislosti se stahováním textového, obrazového, zvukového a video obsahu, který je k dispozici v tiskové sekci (dále jen „obsah“).

Na vztah mezi ZF a uživateli se vztahuje výlučně tato verze dohody platná v době stahování obsahu uživatelem.

Dodatky k dohodě

Dodatky k této dohodě se uživatelům oznamují zveřejněním na této webové stránce.

Používání tiskové sekce

Tiskovou sekci lze používat a obsah lze stahovat bez předchozí registrace. Používání je bezplatné.

Zaručení práv a omezování používání

ZF zaručuje uživatelům nevýlučná, nepřenositelná, licenčně nepostupitelná, prostorově neomezená a kdykoliv odvolatelná práva k využití obsahu k publikačním účelům v tištěných a online médiích.

Obsah publikovaný v tiskové sekci má sloužit novinářům, blogerům a zaměstnancům mediálních společností jako podklad pro jejich redakční činnost ve sdělovacích prostředcích. Za redakční činnost ve sdělovacích prostředcích se obvykle považuje používání obsahu v novinách, časopisech, učebnicích, odborné literatuře, blozích a zpravodajském vysílání, které není ovlivněno soukromými či obchodními zájmy třetích stran. Jakékoliv komerční využití, avšak nejen v rámci propagačních účelů, je zakázáno.

Jakékoliv úpravy obsahu nejsou povolené.

Šíření obsahu třetím stranám bez autorizace není povoleno.

Jakékoliv používání obsahu, které není povoleno v rámci dohody, může být výjimečně povoleno společností ZF. V takovém případě požadujeme e-mailem odeslat žádost popisující účel zamýšleného použití obsahu na následující adresu: presse@zf.com.

Při používání obsahu nesmí dojít k porušení práv vztahujících se na název značky, registrované obchodní značky, jakož i na ostatní autorská práva společnosti ZF, jejich koncernových společností, jakož i třetích stran, a sice v takovém rozsahu, že taková práva jsou ovlivněna získaným obsahem.

Pokud je obsah z tiskové sekce následně publikován, měl by tento obsah ve výslovně stanoveném rozsahu zahrnovat odkaz na stanovený zdroj.

Ze získání práv k používání obsahu nevyplývají uživateli žádná dodatečná práva. Společnost ZF je oprávněna uživateli omezit nebo zrušit používání tiskové sekce kdykoliv a bez udání důvodů.

Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, že nebude tiskovou sekci používat k nesprávným účelům, a to nejen ve smyslu záměrného prolomení bezpečnostních opatření v podobě používání takových aplikací, které by poškodily nebo mohly způsobit poškození tiskové sekce nebo některé její části takovým způsobem, že by mohlo dojít k narušení fyzického nebo logického členění serverů nebo sítí přímo společnosti ZF nebo jejích poskytovatelů, a nebude integrovat tiskovou sekci nebo její části do jiných webových stránek bez ohledu na to, jestli jsou tyto stránky využívány k soukromým nebo komerčním účelům, a nebude tiskovou sekci využívat ke svým vlastním komerčním účelům.

Omezení odpovědnosti a rozsahu používání tiskové sekce

Informace, prohlášení a obsah publikované v tiskové sekci jsou výsledkem předchozího pečlivého průzkumu a zpracování. Společnost ZF však neručí za jakékoliv chyby nebo nepřesnosti či neúplnosti týkající se obsahu.

Při provozu a používání tiskové sekce nelze vyloučit případné poruchy technického charakteru jako např. časové prodlevy ve zobrazování informací či nedostupnost stahovaného obsahu. Společnost ZF zásadně neručí za jakékoliv škody způsobené chybami, viry, selháním technického zařízení, ztrátou nebo vymazáním dat, zobrazením nesprávného obsahu, prodlevou ve zobrazování informací či úplným přerušením fungování tiskové sekce, které vzniknou uživatelům. To se nevztahuje na nároky na náhradu škody způsobené uživatelům v důsledku smrtelných zranění, závažných či lehkých zranění, trvalých zdravotních následků nebo porušování konkrétních smluvních povinností (hlavních povinností), jakož i odpovědnosti za další škody, které jsou založeny na úmyslném pochybení nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti ZF a jejích právních zástupců či nepřímých zástupců.

Za konkrétní smluvní podmínky se považují takové podmínky, jejichž plnění je nezbytně nutné k dosažení předmětu dohody. V případě porušení konkrétních smluvních závazků společnost ZF přebírá odpovědnost za předvídatelné škody, které vyplývají ze smlouvy, způsobené běžnou nedbalostí s výjimkou, že se jedná o nárokované vypořádání škody uživatele, vzniklé v důsledku smrtelného zranění, závažných zranění, lehkých zranění či zdravotních následků.

Předpisy stanovené zákonem o právní odpovědnosti nejsou tímto dotčeny.

Zpracování informací a osobních údajů

Veškeré informace týkající se shromažďování, zpracování a používání osobních údajů jsou uvedené v prohlášení k ochraně osobních údajů, které je součástí tiskové sekce a jsou kdykoliv k dostupné ve formátu pro tisk pod odkazem „Prohlášení k ochraně osobních údajů“.

Závěrečná ustanovení

Dokument upravující užívání tiskové sekce a vztah mezi společností ZF a uživateli se řídí zákony Spolkové Republiky Německo s vyloučením Úmluvy Organizace Spojených Národů o smlouvách o mezinárodním obchodováním se zbožím.

Případná neúčinnost předmětu smluvních podmínek nebo její části nemá žádný vliv na platnost samotné dohody. Neplatná smluvní podmínka se v tomto případě nahradí zákonnými předpisy v platném a dostupném rozsahu. Nicméně, pokud to znamená neodůvodnitelné poškození jedné ze smluvních stran, úplné znění dohody pozbyde platnosti.

Uživatel výslovně potvrzuje, že se před stažením obsahu seznámil s podmínkami této dohody a tyto podmínky přijímá.

Společnost ZF si vyhrazuje právo na přenos této dohody na jakoukoliv jinou stranu bez souhlasu uživatele za předpokladu, že se tato smluvní strana zaváže dodržovat ustanovení této dohody.

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo připomínek týkajících se těchto podmínek používání se prosím obraťte na:

ZF Friedrichshafen AG

Corporate Headquarters / ZF Forum

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Německo

vagreargfreivpr@ms.pbz